Artikel

Artikel

Metode

Her kan du læse om, hvordan vi har undersøgt trygheden i København.

Vi har spurgt 9.245 københavnere og heraf har 3.041 københavnere besvaret dette spørgeskema i perioden 9. december 2016 til 15. februar 2017. Det giver en svarprocent på 33. Størstedelen af spørgsmålene blev også stillet i forbindelse med Københavns Tryghedsindeks. Derfor kan udviklingen i besvarelserne følges tilbage til 2009.

Tryghedsundersøgelsens datakilder

Tryghedsundersøgelsen benytter to datakilder:

En spørgeskemaundersøgelse

Epinion har stillet et repræsentativt udsnit af københavnerne i de enkelte bydele en række spørgsmål om deres:

• Overordnede oplevelse af tryghed i deres nabolag

• Oplevelse af tryghed i aften- og nattetimerne i deres nabolag

• Hvilke(n) af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de er bekymrede for: cykeltyveri, forsøg på indbrud, indbrud, støj fra naboer, støjgener i øvrigt, hærværk, graffiti, tilråb på gaden, gener fra grupper på gaden, ballade på gaden, tyveri, tyveri fra bil, biltyveri, trusler, røveri, vold, narkogener, misbrugere på gaden, salg af narkotika, salg af hash

• Hvilken af følgende typer kriminalitet og øvrige gener, de har været udsat for: tyveri, hærværk i nabolag, hærværk på egen ejendom, chikane, indbrud, trusler, røveri, vold, salg af hash og salg af narkotika

 • Om der er nogen steder i nabolaget, de er utrygge ved at færdes (i egen bolig, på gaden, på stier, på pladser og tover, i opgange, i grønne områder/parker/legepladser, på stationer og ved stoppesteder)

• Om der er sket noget i det forgange år, som påvirker dem til at tænke over hvor og hvornår det er trygt at færdes i København.

Der har været opstillet faste svarkategorier for alle spørgsmål, med undtagelse af spørgsmålet om, hvad der er sket i det forgange år, som har påvirket københavnerne til at tænke over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. Her har respondenterne haft mulighed for at uddybe, hvad der har påvirket dem.

Registrerede politianmeldelser for borgervendt kriminalitet

Tryghedsundersøgelsen viser udviklingen i anmeldelser for borgervendt kriminalitet i København opgjort pr. 1.000 indbyggere i årene 2009-2016. Heraf er en række gerningskoder ligeledes opgjort særskilt, så udviklingen i specifik kriminalitet som indbrud, røveri mod pengeinstitut, forretning eller tankstation, røveri mod person (gaderøveri), tyveri, vold og våbenlov kan følges.

Opgørelsen af politianmeldelser omfatter dels den kriminalitet, som borgerne har anmeldt, dels politiets egne registreringer af hændelser på patruljering eller ved opklaringsarbejde, de såkaldte ’initiativsager’. Da initiativsagerne indgår i opgørelsen, vil politiets aktuelle indsatser påvirke anmeldelsestallet.

En stigning i anmeldelsestal afspejler dermed ikke nødvendigvis øget kriminalitet, men kan skyldes, at en større del af den begåede kriminalitet opdages og anmeldes.

I det følgende uddybes centrale spørgsmål og svar til undersøgelsen.