Hele København

Resultater for hele København

Nedest på siden fremgår grafer for udviklingen i kriminalitet og tryghed for hele København 

Københavns Tryghedsundersøgelse 2016 viser, at andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag, er på niveau med 2015. Den positive tendens til at utrygheden falder fastholdes og er det hidtil laveste niveau siden 2009. Undersøgelsen viser dog også, at nogle bydele i 2016 opleves mere utrygge end i 2015, og at der også er stor forskel på tryghedsniveauet i de enkelte bydele. Hovedresultaterne er opsummeret nedenfor:

Gradvist fald i utrygheden siden 2009
I 2016 er 6,4 % af københavnerne utrygge i deres nabolag. Det er et lille fald fra 2015 og 2014, hvor hhv. 6,6 % og 7,1 % var utrygge i deres nabolag. Utrygheden er faldet gradvist siden den første måling i 2009, hvor 11 % af københavnerne var utrygge i deres nabolag.

Fald i antallet af utrygge bydele
Undersøgelsen viser, at andelen af utrygge københavnere i 11 ud af 13 bydele enten er på 10 % eller lavere. I to bydele er mere end 10 % utrygge; Ydre Nørrebro (14 %) og Bispebjerg (12 %). I 2015 havde 3 bydele i København mere end 10 % utrygge. Det gjaldt for hhv. Brønshøj-Husum (inkl. Tingbjerg), Ydre Nørrebro og Bispebjerg. Derved er der sket en positiv udvikling, idet antallet af bydele med mere end 10 % utrygge er reduceret fra tre til to i 2016. Kommunens mål er, at andelen af utrygge beboere ikke må oversige 10 % i nogen bydel.

Forskellig udvikling i utryghed i bydelene
I forhold til 2015 er utrygheden faldet i bydelene Indre by, Indre Nørrebro, Bispebjerg, Brønshøj/Husum, Vanløse, Kgs. Enghave og Vesterbro. Utrygheden er steget i bydelene Østerbro, Ydre Nørrebro, Valby og Amager Øst. Andelen af utrygge i Amager Vest og Christianshavn er uændret.

Udvikling i utryghed i aften- og nattetimerne i bydelene
I 5 bydele er utrygheden i aften- og nattetimerne faldet siden 2015: Bispebjerg, Christianshavn, Indre Nørrebro, Kgs. Enghave, Vesterbro. I 6 bydele er den steget: Amager Øst, Brønshøj-Husum, Valby, Vanløse, Ydre Nørrebro og Østerbro, mens andelen af utrygge i aften- og nattetimerne er uændret i Amager Vest og Indre By. Sammenlignet med 2009 er der sket et fald i utryghed i alle bydele bortset fra Valby og Østerbro.

Lille stigning i utryghed i aften- og nattetimerne
I 2016 oplever 19 % af københavnerne utryghed i aften- og nattetimerne. Det er en lille stigning ift. 2014 og 2015, hvor 18 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne. Kommunens mål er, at andelen af københavnere, der oplever utryghed i aften- og nattetimerne, skal falde med minimum 1 procentpoint om året.

Yderligere bekymringer generelt

Københavnerne er også blevet spurgt, om der er sket noget det forgangne år, der har påvirket dem, så de tænker mere over, hvor og hvornår det er trygt at færdes i København. Det har 42 % af de adspurgte svaret ja til og har uopfordret svaret, at de har været påvirket af følgende forhold (det har været muligt at give flere svar):

  • 21 % ud af de 42 %, der har svaret ja, har fremhævet kriminelle hændelser generelt (fx opfattelse af at der generelt er meget kriminalitet). Det svarer til 8,8 % af det samlede antal adspurgte københavnere.
  • 20 % ud af de 42 %, der har svaret ja, har fremhævet ”personlige oplevelser” (fx at man selv eller bekendte har været udsat for utryghedsskabende hændelser). Det svarer til 8,4 % af det samlede antal adspurgte københavnere.
  • 15 % af de 42 %, der har svaret ja, har fremhævet ”terror i København” og 15 % ”terror generelt”. Det svarer til hhv. 6,3 % og 6,3 % af det samlede antal adspurgte københavnere. 

Se i øvrigt "Metode" afsnittet for yderligere uddybning.

Københavnernes bekymring for kriminalitet og oplevet kriminalitet
Københavnerne er blevet spurgt om, hvilke forskellige kriminalitetstyper/øvrige gener, de er bekymrede for at blive udsat for. Det har været muligt at afgive flere svar. De fem forhold, flest københavnere er bekymrede for at blive udsat for i 2016 er cykeltyveri (62 %), indbrud (51 %) og forsøg på indbrud (50 %), støj fra naboer (46 %) og støjgener i øvrigt (46 %).

Sammenlignet med 2015 er bekymringen for at opleve indbrud og forsøg på indbrud faldet med 5 %-point, mens bekymring for at blive udsat for cykeltyveri er på niveau med 2015 og bekymring for at blive udsat for støj fra naboer og støjgener er steget med hhv. 1 %-point og 3 %-point ift. 2015.

Københavnerne er også blevet spurgt til, hvilke af nedenstående kriminalitetstyper/chikane, de reelt har været udsat for de seneste 12 måneder. Her har det også været muligt at give flere svar.
Ligesom i 2015 er tyveri (17 %), hærværk på egen ejendom (14 %) og chikane (10 %) de forhold, flest københavnere angiver, at de har været udsat for.

Utryghed på konkrete steder
Københavnerne er også blevet spurgt om, hvorvidt der er nogle konkrete steder i deres nabolag, de er utrygge ved at færdes. 35 % angiver, at der er steder, de er utrygge ved at færdes. Nedenfor er de steder, som københavnerne er mest utrygge ved at færdes (her har det kun været muligt at vælge oplistede valgmuligheder):
Grønne områder, parker eller legepladser (13 %), på stationer/stoppesteder (12 %), på stier (11 %). Bemærk, at det har været muligt at afgive flere svar.

Borgervendt kriminalitet i København
I 2015 var antallet af anmeldelser for borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere på 72,5 anmeldelser. Niveauet er dermed det laveste i hele perioden fra 2009 til 2015.
Den hyppigst anmeldte type kriminalitet er fortsat lommetyverier, hvor der i 2015 var 38 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. Det er højere end i 2009, hvor tallet var 33 anmeldelser pr. 1000 indbyggere. I 2013 var tallet på sit højeste med 48 anmeldelser pr. 1000 indbyggere og er siden faldet kontinuerligt
De næst-hyppigste typer af borgervendt kriminalitet er tyveri fra personbil (5 pr. 1000 indbyggere) og indbrud (4 pr. 1000 indbyggere). For begge kriminalitetstyper er tallet faldet siden 2014.