Hele København

RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN

Nedest på siden fremgår grafer for udviklingen i kriminalitet og tryghed for hele København

Københavns Tryghedsundersøgelse 2017 viser, at andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag er steget. I 2017 er 9 % af københavnerne utrygge i deres nabolag. Det er højere end 2016, hvor 6 % var utrygge, og er den højeste andel af utrygge siden 2010, hvor 11 % var utrygge i deres nabolag. I 2017 oplever 22 % af københavnerne utryghed i aften- og nattetimerne. Det er en stigning ift. 2016, hvor 18 % oplevede utryghed i aften- og nattetimerne.

Utrygheden er ulige fordelt i bydelene

I 5 ud af 13 bydele er mere end 10 % utrygge. Det gælder bydelene Bispebjerg (18 %), Amager Vest (15 %), Valby (13 %), Brønshøj-Husum (13 %) og Indre Nørrebro (11 %). I 2016 havde to bydele i København mere end 10 % utrygge (hhv. Ydre Nørrebro og Bispebjerg). Derved er der sket en negativ udvikling, da antallet af bydele med mere end 10 % utrygge er fem i 2017. Kommunens mål i Sikker By programmet er, at andelen af utrygge ikke må være over 10 % i nogen bydel.

Københavnernes bekymring for kriminalitet og oplevet kriminalitet

De fem forhold, som flest københavnere er bekymrede for at blive udsat for i 2017 er cykeltyveri (60 %), støjgener i øvrigt (44 %), indbrud (44 %), forsøg på indbrud (44 %) og støjgener fra naboer (43 %). Bekymringen for cykeltyveri er på niveau med 2016, mens bekymringen for indbrud, forsøg på indbrud og støjgener (fra naboer og i øvrigt) er faldet lidt ift. 2016.

Københavnerne er også blevet spurgt til, hvilke kriminalitetstyper og chikane, de reelt har været udsat for de seneste 12 måneder. Ligesom i 2015 og 2016 er hærværk i nabolaget (30 %) og tyveri (13 %) de forhold, som flest københavnere har været udsat for. Udviklingen har enten været stabil eller aftagende for alle forhold siden 2016.

Utryghed på konkrete steder

38 % af københavnerne har angivet, at der er nogle steder i deres nabolag, hvor de er utrygge ved at færdes. De steder, der fremhæves flest gange, er steder som ”stationer og stoppesteder”, ”på gaden” og i ”grønne områder/parker/legepladser” (alle 12 %). 

Særligt utryghedsskabende begivenheder det seneste år

46 % af københavnerne har svaret, at de har oplevet noget i det forgangne år, der har påvirket dem til at tænke mere over, hvor og hvornår, det er trygt at færdes i København. Flere af de adspurgte har af egen drift uddybet, hvad der har påvirket dem. De forhold, der nævnes flest gange er: ”Kriminelle hændelser generelt” (28 %) fx opfattelse af, at der generelt er meget kriminalitet, ”personlige oplevelser” (26 %) fx at man selv eller bekendte har været udsat for utryghedsskabende hændelser, og ”mediebilledet” (13 %). Det har været muligt, at nævne flere forhold.

Udviklingen i borgervendt kriminalitet

I 2016 var antallet af anmeldelser af borgervendt kriminalitet pr. 1000 indbyggere på 82,7 anmeldelser, hvilket er en stigning ift. 2014 og 2015. Lommetyveri er fortsat den hyppigst anmeldte kriminalitetstype. I perioden 2014-15 faldt antallet af lommetyverier, mens det i 2016 er på det hidtil højeste niveau, med 51,5 anmeldelser pr. 1000 indbyggere, for perioden 2009-2016.

Der ses en stigning i anmeldelser om vold fra 3 anmeldelser pr. 1000 indbyggere i 2015 til 3,2 i 2016. Der ses også en stigning i anmeldelser om røveri mod person (gaderøveri) fra 0,8 til 1 anmeldelse pr. 1000 indbyggere fra 2015 til 2016. Siden 2013 ses et kontinuerligt fald i indbrud fra 6,2 i 2013 til 3,7 anmeldelser pr. 1000 indbyggere i 2016.

Se Figur 1-9 for yderligere information.